• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Սաղիյան Ա., Դադայան Ս., Պողոսյան Ա.: (S)-2-N-(N`-բենզիլպրոլիլ) ամինաբենզոֆենոնի ստացման եղանակ // ՀՀ Արտոնագիր № 2548 А, 2011:( pdf   )
Պալոյան Ա., Դյուկովա Կ., Պապոյան Ա., Աղաջանյան Ա., Համբարձումըան Ա., Հալեբյան Ղ. L-ֆենիլալանինի ստացման եղանակ ՀՀ Արտոնագրի Հայտ AM20100138, C12P 13/00, Հրատարակման թվականը 25.01.2011:( pdf   )
Բալայան Ա., Գոգինյան Վ., Աֆրիկյան Է. Գետնախնձորի աճեցման եղանակ // ՀՀ Արտոնագիր № 2296 А, 2009:( pdf   )
Հակոբյան Լ., Չարյան Լ. Lactobacillus acidophilus մանրէների L-2 շտամը բուժիչ դիետային կաթնաթթվային մթերքի արտադրության համար // ՀՀ Արտոնագիր № 1102, 2002:(  pdf   ) Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,