• armbiotech
  • promo1
  • promo2
  • promo3
armbiotech1 promo12 promo23 promo34
jquery slider by WOWSlider.com v5.5

Մոլեկուլային կենսաբանության լաբորատորիա


Աշխատակիցների ԱԱՀ, գիտական աստիճանը, կոչումը, ինքնակենսագրություն (CV)՝
Համբարձումյան Արթուր Ալբերտի, կ.գ.թ. լաբորատորիայի վարիչ` (CV  )
Հովսեփյան Անիչկա Սերյոժայի, կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող (CV  )
Քոլոյան Հայկանուշ Օնիկի, կ.գ.թ., առաջատար գիտաշխատող (CV  )
Պալոյան Անի Միշայի, կ.գ.թ., գիտաշխատող (CV  )
Պարոնյան Մարինա Համլետի, գիտաշխատող (CV  )
Ավետիսյան Սոնա Ոսկանի, գիտաշխատող (CV  )
Գայբակյան Լուիզա Դանիելի, կրտսեր գիտաշխատող (CV  )
Մխիթարյան Աննա Վարդգեսի, կրտսեր գիտաշխատող(CV  )
Միքաելյան Նարինե Էդվինի, կրտսեր գիտաշխատող(CV  )

Ստեղծման տարեթիվը` -2001 թ.

Բնագավառը`  Կենսաքիմիա, Մոլեկուլային կենսաբանություն, Կենսատեխնոլոգիա

Հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները`

Կենսաքիմիա
Մոլեկուլային կենսաբանություն
Կենսատեխնոլոգիա

Կարևորագույն ձեռքբերումները`

L-արգինինի ռեկոմբինանտ շտամ-արտադրիչների ստացումը (E. coli՝ 35գ/լ և Br. flavum՝ 31գ/լ L-արգինին) և դրանց ֆիզիոլոգիական և կենսաքիմիա¬կան առանձնահատկությունների ուսումնասիրում
Բակտերիական, ջրալույծ, կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի շտամ-արտադրիչների ստացում
L- և D-ամինոացիլազների շտամ-արտադրիչների ստացում
Մի շարք բակտերիական ամինաթթվային (ալանին, ասպարտատ, արոմատիկ) տրանսամինազների անջատում ու բնութագրում
Որոշ ամինաթթուների (L-ալանին, L-պրոլին) շտամ-արտադրիչների ամինաթթվի գերարտադրու¬թյան տրանսպորտային բնույթի պարզաբանում
Մի շարք ֆերմենտների (գլյուկոզ օքսիդազ, պերօքսիդազ, գլուտամատ դեհիդրոգենազ և այլն) արտադրական տեխնոլոգիաների մշակում

Նպատակները և խնդիրները`

Նախատեսվում է ԿԱՄ-երի և դրանց շտամ-արտադրիչների ստացում գենետիկայի և սելեկցիայի, գենային, կենսա¬քիմիական ճարտարագիտության և իմունոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ, ինչպես նաև դրանց հետազոտում կենսաքիմիական և իմունոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ:
Մասնավորապես, ստանալ՝
բարձր աստիճանի մաքրության ֆերմենտներ և սպիտակուցներ (բնական և ռեկոմբի¬նանտ) անալիտիկ և կիրառական նպատակների համար
Խաչա¬ձև կարված ֆերմենտային բյուրեղներ (CLEC) և բարելավված բնութագրերով (ակտիվու¬թյուն, կայունություն, անջուր կամ ջրի ցածր բաղադրությամբ խառնուրդներում ակտի¬վության հնարավոր ցուցաբերում և այլն) այլ բազմապիսի իմոբիլիզացված ֆերմենտներ և տարրաբնույթ կենսակատալիզատորներ՝ տարբեր տիպի կենսատրանսֆորմացիոն պրոցեսներում օգտագործելու համար
Մոնոկլոնալ և պոլիկլոնալ հակամարմիններ
Տարբեր սերնդի պատվաստանյութեր (սպիտակուցային ձևեր և հակագեների էպիտոպների գեները կրող տարրաբնույթ էքսպրեսվող ռեկոմբինանտ ԴՆԹ-ների կոնստրուկցիաներ)
Ամինաթթուներ, պեպտիդներ, սպիտակուցներ (ֆերմենտներ) և պատվաստանյութեր արտա¬դրող ռեկոմբինանտ շտամներ

Տեխնիկական հագեցվածությունը`

Սպեկտրոֆոտոմետր (Perkin Elmer 550S)
Սպեկտրոֆոտոմետր (СФ-46)
Ցածր ճնշման քրոմատոգրաֆիայի համակարգ (IsCo)
pH մետր (ЭВ-74)
Ուլտրաձայնային դեզինտեգրատոր (Labsonic 2000)
Լիոֆիլ չորացման սարք (Иней 3-2)
Ցենտրիֆուգ (Beckman J2-21)
Ցենտրիֆուգ (K23 D)
Ցենտրիֆուգ (K24 D)
Միկրոցենտրիֆուգ (MPW-310)
Միկրոցենտրիֆուգ (5413 Eppendorf)
Միկրոցենտրիֆուգ (Spectrafuge 16M)
Թերմոցիկլեր (Gene CyclerTM Bio-Rad)
Միկրոթափահարիչ (Mixer 5432 Eppendorf)
Միկրոթերմոստատ (Termostst 5320 Eppendorf)
Ուլտրաթերմոստատ (U-8)
Ուլտրաթերմոստատ (U-15)
Թեմոստատ (Biological Thermostat BT 120)
Թեմոստատ (TC-80M-2)
Թեմոստատ (TCH-100)
Կրիոստատ (MK-70)
Չորացնող պահարան (HS 122A)
Չորացնող պահարան (ГП-40)

Համագործակցություն`

Երևանի Պետական Համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ), քիմիական ֆակուլտետ
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Լ. Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
The Institute for Molecular Medicine, USA - Dr. Ghochikyan A.V.
l'Université de Nantes, France - Prof. Sakanyan V.A.
Quark Pharmaceuticals, Israel - Dr. Mett I.L.
Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico - Dr. Petrosyan P.K.
“Evonik Degussa GmbH” (Germany, France) – Dr. Karau A. and Dr. Versek S.

Իրականացված դրամաշնորհներ՝

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2I344
դրամաշնորհի անվանումը` «Հիդանտոինազային բարձր ակտիվությամբ օժտված ռեկոմբինանտ շտամների կառուցումը, հիդանտոինազի անջատումն ու բնութագրումը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Հովսեփյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2013-2015 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 16.000.000 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2I359
դրամաշնորհի անվանումը` «Տեխնոլոգիական արժեք ունեցող ալֆա-ամիլազի և գլյուկոամիլազի գեների կլոնացում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Համբարձումյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2013-2015 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 16.000.000 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 462
դրամաշնորհի անվանումը` «D-Ամինաթթվային ացիլազի, հիդանտոինազի և կարբամոիլազի իմոբիլիզացված պրեպարատների ստացումը և կիրառումը կենսատրանսֆորմացիոն պրոցեսներում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Համբարձումյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2008-2010 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 3.645.000 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 11-2i381
դրամաշնորհի անվանումը` «D- և L-ամինաացիլազների մակածվող սինթեզ կոդավորող ռեկոմբինանտ պլազմիդներով շտամների ստացում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Համբարձումյան, կ.գ.թ
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2011-2013 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 13.000.000 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A 1868
դրամաշնորհի անվանումը` «Ազոտֆիքսող միկրոօրգանիզմների և մոդիֆիկացված ցեոլիտների հիման վրա էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում»
դրամաշնորհի փոխմենեջերի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Գ.Ե. Ավետիսովա, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2010-2012 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 450.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A-1866
դրամաշնորհի անվանումը` «Տարբեր ախտածին մանրէների դեմ բակտերիցիդ հատկություններով օժտված բնական կենսաբանական միացություններ (պեպտիդներ)»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ֆ.Ն. Տխրունի, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2010-2013 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 240.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A-1701
դրամաշնորհի անվանումը` «Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդ-1 և GX-NH2. հեմատոպոետիկ կարգավորման մոլեկուլային և գենային մեխանիզմները»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Գալոյան, կ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2009-2010 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 700.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` #A-1677
դրամաշնորհի անվանումը` «Պոտենցյալ կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկ¬լիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզ: Դրանց հակա¬բակ-տերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսում¬նա-սիրությունը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Սաղյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 01.04.2009 – 30.06.2012
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 527.653.86 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` #A-1247
դրամաշնորհի անվանումը` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզը և սկրինինգը` որպես ռադիոմոդիֆիկացնող և դեղաբանական միացությունների պոտենցիալ բաղադրիչ»
ղեկավարիի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Վ.Գեոլչանյան, ք.գ.թ., դոցենտ
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 01.03.2006 – 28.02.2009
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը՝ 304.000.00 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ՄԳՏԿ #A-683
դրամաշնորհի անվանումը` «Նոր տիպի ջրալույծ բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի հետազոտում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Սաղյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2002-2005 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 350.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` CRDF # AB2-2301-YE-02
դրամաշնորհի անվանումը` «Նոր ացետիլխոլինէսթերազային և բութիրիլխոլինէսթերազային ինհիբիտորների սինթեզը և ուսումնասիրությունը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ղ.Պ. Հալեբյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2001-2002 թթ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 60.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ABB1-9006-YE-08
դրամաշնորհի անվանումը` «Բակտերիալ մելանինի կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ որպես ֆիտոստիմուլյատոր»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Յու. Գ. Պոպով, կ.գ.դ., պրոֆեսոր
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2008-2009 թթ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 10.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF No PS-chemorg-2339
դրամաշնորհի անվանումը` «Տեղակալված փոքր կարբոցիկլերի վրա նոր նեյրոպրոտեկտիվ դեղերի սինթեզ, ֆիզիոլոգիական ակտիվությունների նախնական գնահատում դոքինգ անալիզով և էլեկտրոֆիզիոլոգիական չափումներով»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ռ. Միքյելյան, ք.գ.թ.
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ռ. Միքյելյան, ք.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2011 թ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF No 2077-NS-biotech
դրամաշնորհի անվանումը` «Ջրալույծ բակտերիալ մելանինի ֆիզիոլոգիական ակտիվության ուսումնասիրությունը»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Հովսեփյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2010 թ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF No 1270-NS-biotechv
դրամաշնորհի անվանումը` «Բակտերիալ մելանինի կիրառման հեռանկարները որպես բույսերի աճի խթանիչ»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ս. Հովսեփյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2008 թ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը`ANSEF 05-NS-biotech-0831-446
դրամաշնորհի անվանումը` «L-ալանինի արտադրության էներգախնայող և էկոլոգիապես ընդունելի տեխնոլոգիան»
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2006 թ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` ANSEF No 537-NS-biotech
դրամաշնորհի անվանումը` «Նոր ֆոտոսենսիբիլիզատորների օգտագործումը գյուղատնտեսական կուլտուրաների վարակների դեմ»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Գ.Վ. Գյուլխանդանյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2003 թ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 5.000 USD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` 2005-252
դրամաշնորհի անվանումը` «Կենսակատալիտիկ եղանակով կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների (ամինաթթուներ և նրանց ածանցյալներ, ամինաէսթերներ և պեպտիդներ) ստացում և հետազոտում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ղ.Պ. Հալեբյան, ք.գ.դ., պրոֆեսոր
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2005-2007 թթ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 7.500.000 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` 2000-265
դրամաշնորհի անվանումը` «α-Ամիլազի և գլյուկոամիլազի բարձրակտիվ պրոդուցենտների ստացում և նրանց հիման վրա նշված ֆերմենտների արտադրության տեխնոլոգիաների ստեղծում»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Համբարձումյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 2000-2001 թթ.
դրամաշնորհի ֆինանսավորման ծավալը` 3.638.400 AMD

դրամաշնորհի ծածկագիրը` 92-585
դրամաշնորհի անվանումը` «Մշակել հեքսոկինազի, գլյուկոզ-6-ֆոսֆատ դեհիդրոգենազի, գլյուկոզօքսիդազի և պերօքսիդազի՝ որպես արյան պլազմայում գլյուկոզի չափման ախտորոշիչ լրակազմերի բաղադրիչների, անջատման և մաքրման տեխնոլոգիաները»
ղեկավարի ԱԱՀ, աստիճանը, կոչումը` Ա.Ա. Համբարձումյան, կ.գ.թ.
դրամաշնորհի իրականացման ժամկետը` 1993-1995 թթ.
դրամաշնորհի Ֆինանսավորման ծավալը` 2.900.000 AMD

Կարևորագույն հրատարակված աշխատանքների ցուցակ՝ Էլ. Փոստ                                   ք. Երևան, 0056, Գյուրջյան փ., 14
 Sharre in Facebook                          Հեռ.`( +374 10) 65-41-80
 Sharre in Twitter                            Ֆաքս` (+374 10) 65-41-83
 Sharre in RSS                                Էլ. փոստ` armbiotech@gmail.com,