Сектор азотфиксирующих микроорганизмовАкопян Ваагн Павлович, кбн, Зав. сектора

Матевосян Флора Саркисовна, нс

Степанян Тамара Унановна, нс

Арутюнян Седа Айрапетовна, нс